Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

לייזר ירוק

מכשיר מדהים, המסוגל להצביע גם באור יום מלא על פרטים הנמצאים במרחק רב.

בלילה הוא אפילו חזק מידי, והלואי והיה וסת עצמה..

משמש אותי למשל להצביע על פסיפסי הקיר וציורי התקרה בגת שמנים; ברצפות הפסיפס של בית אלפה וציפורי; פסיפס הקיר בכנסיית הקבר, ועוד.

ניתן לרכישה במגוון אתרי אינטרנט, החל מ170 ש”ח.