Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

למה שבקתני??, פרק 1 – הקדמה

הפרק הראשון בסידרה “למה שבקתני??” שכולו מבוא חיוני – מהי הברית החדשה?, איפה עוד הוא מוזכר?הביוגרפיה של ישו על קצה המזלג, העדות על ישו בכתבי יוסף בן מתתיהו, המחקר הארכיאולוגי, וכיצד מתחילים מאלו את המסע האודיופוני..