Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

למה שבקתני??, פרק 17 – הר המבורכים

גבעה מעל כפר נחום מזוהה כמקום “הדרשה על ההר”, המקום בו ישו, בדומה למשה, מציג מבמת הר את עיקרי דיעותיו והעידכון האמונתי הנדרש. הפתיח מכיל ברכות ונחמה לשומעים, אך שיבוש בתרגום גורם לכינוי המקום כ”הר האושר” (צ”ל “הר המבורכים” אם בכלל..)