Contact Me
Home Img

למה שבקתני??, פרק 1 – הקדמה

הפרק הראשון בסידרה “למה שבקתני??”, וכראוי לפרק ראשון בסידרה, רובו ככולו הקדמה לנושא: מהי הברית החדשה?, הביוגרפיה של ישו על קצה המזלג, העדות על ישו בכתבי יוסף בן מתתיהו, ואופיו של המחקר הארכיאולוגי. תהנו!

הערות ביבליוגרפיות:

א. הספר “ישו הנוצרי” של יוסף קלוזנר (וראו כאן דיון על הספר),  והספר “ישו” של דויד פלוסר.

ב. הערכים “הברית החדשה“, “ישו“, ו”העדות הפלאבינית” בויקיפדיה.

ג. תרגום דליטש את הברית החדשה בעברית באינטרנט, וכן בויקיפדיה.