Contact Me
Home Img

למה שבקתני??, פרק 1 – הקדמה

הפרק הראשון בסידרה “למה שבקתני??”, וכראוי לפרק ראשון בסידרה, רובו ככולו הקדמה לנושא: מהי הברית החדשה?, הביוגרפיה של ישו על קצה המזלג, העדות על ישו בכתבי יוסף בן מתתיהו, ואופיו של המחקר הארכיאולוגי. תהנו!