Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2011יז

נצרות בי-ם – מריה מגדלנה

 1. מה את יודעת על כנסיית או מסגד העליה?
 2. מה את יודעת על יום א’ של הדקלים?
 3. מדוע בגת שמנים קוראים לכנסיה כל האומות?
 4. מה פרוש השם פאטר נוסטר?
 5. מי קשורה למריה מגדלנה בכנסיה?
 6. איפה עוד קשורה אליזבטה מחוץ ירושלים?
 7. למה יש שתי אוניברסיטאות ושני בתי חולים הדסה בירושלים?
 8. ממתי יש ארמנים בירושלים?
 9. איך מבקרים ברובע הארמני?
 10. מדוע הזכרת את שנת 1915 והארמנים?
 11. מה את יודעת על שלוש החומות של ירושלים?
 12. מה זה חסיד אומות עולם?
 13. מתי שלט חזקיהו?
 14. איזה נושאי הדרכה בדרך מי-ם למגידו?
 15. מה מקור המים של מגידו?
 16. איזה כפר דרוזי בדרך מצפת לעכו?
 17. מה את יודעת על הדרוזים?
 18. היכן המקומות הקדושים לדרוזים?
 19. מה חשיבות עכו לצלבנים?
 20. מה הקשר בין בן גוריון לשדה בוקר?
 21. מה את יודעת על ביר עסלוג’ או רביבים?
 22. מה ההגדרה של מדבר?
 23. מה זה אונסקופ?
 24. איזה הצעות היו קודם?
 25. מה היה בין 1936-9?
 26. מה אורך המדינה?
 27. מה ההבדל בין קיבוץ למושב?