Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2011כה

[בניין ג’נרלי]

 • מה קורה ב-1948 בבנין ג’נרלי?
 • מה מיוחד בבניין הדואר ?
 • מה אתה יודע על מלון פאסט?
 • (סוכן) מה יש היום במקום מלון פאסט?
 • מה אתה יודע על פעילות המעצמות והבניינים שבנו?
 • מה מסבירים בשטח G בעיר דוד ?
 • איפה יש קברים מימי בית ראשון?
 • השבוע האחרון בחיי ישוע
 • על מה צלבו את ישוע ?
 • מהם הפלישתים?
 • איפה תראה מקום המנציח פלישתים?
 • איפה קבור בן גוריון? – מה מספרים עליו?
 • מי הם הנבטים ?
 • מה ניתן לראות בעבדת?
 • מה תעשה עם תייר מתלונן על החדר?
 • מה הם גבולות הרמה (איזו רמה? נגב? )
 • (סוכן) איפה תבקר בדרך משדה בוקר?