Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2011כח

[הקרב בגלבוע (אתרים ואישים בתקופת המקרא בצפון)]

 • על מה תדבר במעין חרוד?
 • מפעל המים במגידו שונה מחצור. במה?
 • מי מבשר על מות שאול?
 • מה ניתן לראות בבית הכנסת של בית אלפא?
 • איזה אלמנטים יש בפסיפס?
 • מה אתה מראה לקבוצה במגידו?
 • מה הן 4 ערי הקודש?
 • איזה אתרים מלטרון לירושלים?
 • איזה אתרים צלבניים בדרך?
 • איזה מתחמים אתיופיים יש בירושלים?
 • איזו תחנה ליד האתיופים?
 • מה הקשר של טבריה עם דונה גרציה ודון יוסף הנשיא?
 • מי זה הזקן מנהריים?
 • אתר מקודש לדרוזים ליד טבריה?
 • מה הן אורוות שלמה?
 • מתי כובשים המוסלמים את ירושלים?
 • מהי השושלת הראשונה המוסלמית?
 • מה הכתובת בבית הכנסת עין גדי ?
 • מה תעשה אם הנהג לא נותן לאנשים לעלות עם ארטיקים?