Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2015בני

בני

 • ספר על הרחוב העולה מבריכת השילוח?
 • אלו ממצאים נמצאו ברחוב זה?
 • ציין שכונות שונות בירושלים מתקופות שונות?
 • מה זה “חומה ומגדל”?
 • מהי “שנה מעוברת”?
 • הסבר את המבנה האדריכלי של “היכל הספר”?
 • מה ההבדל בין מערת קבורה של בית ראשון לעומת של בית שני?
 • מהם נושאי הדרכה בסובב הר מירון?
 • מנה שמות של חגים נוצרים.
 • מנה שמות של חגים מוסלמים.
 • מה ההבדל בין סמל המנורה לעומת סמל המגן דוד?
 • ספר על שלבי הבנייה של כנסיית הקבר.
 • מדוע ישנו “מסגד עומר” מדרום לכנסיית הקבר?
 • מה ההבדל בין קיבוץ למושב?
 • מה זה טרנספט?
 • מה זה אמבולטוריום?
 • מה זה ואוצר?
 • מה זה “ירושלים המזרחית”?
 • מנה אתרים צלבניים בין ירושלים לעכו.
 • מה חשיבות עכו בתקופה הצלבנית?
 • מי זה מחמוד עבאס?
 • מה תסביר על חומת בטון ב”גדר ההפרדה”?