Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016ב, תל בית ירח

 1. מה יש מהתקופה האומיית בתל בית ירח?
 2. מכיר עוד מבנה אומיי באזור הכנרת? למה שימש המבנה?
 3. בחר 3 קברים בבית הקברות בכנרת וספר עליהם.
 4. מה תספר על ברל כצנלסון?
 5. מהי חצר כנרת? מוסדות שנולדו שם? יישובים?
 6. מהי חוות העלמות?
 7. מה תספר על הר ברניקי בטבריה. מי הייתה ברניקי?
 8. מי הייתה דונה גרציה?
 9. לאן תיקח קבוצה פרוטסטנטית סביב הכנרת?
 10. מה קרה בכורסי? מהי החשיבות התיאולוגית של הסיפור?
 11. מה רואים בכוכב הירדן? ממתי המבצר?
 12. סיור בתל דן. איזה צומח תמצא שם? מה מצאו ברחבת השער? איזה שער מיוחד?
 13. מאיזה חומר השער? ממתי?
 14. ממתי שער 6 התאים? איפה? אתר הפולחן?
 15. מהן התחנות בויה דולורוזה הקשורות לנשים?
 16. מהם מקורות המים בימי הבית השני בירושלים ?
 17. האם היו בריכות בירושלים? אילו? מאיפה הגיעו המים לבריכות?
 18. בריכת השילוח. מקור המים שבה– גשמים?
 19. איך יצחק בן צבי קשור לירושלים?
 20. מהם תפקידי הנשיא?
 21. מה תראה בביקור בהיכל הספר?
 22. מהי מגילת הנחושת?
 23. הפיזיולוגיה של הגמל – איך מותאם לחום ולתנאי המדבר?
 24. איפה בארץ נמצא אתרים כלקוליתיים?
 25. מהו הר סדום?
 26. איך נקרא המסלע שנוצר בימת הלשון?
 27. מהי דרך הבשמים?
 28. תכנן סיור בעקבות המרד הגדול.