Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016 מרק

מרק

 • ספר על מנזר האחריות מציון
 • מהי שיירת הדסה?
 • מה זה “גדולי האומה”?
 • ציין שלושה אישים שכאלה, שאינם קבורים בהר הרצל
 • ממתי יש יהדות רפורמית?
 • מה היתה התגובה לרפורמה?
 • מה בנה ברלוצי בעין כרם והסביבה?
 • מאיזה תקופה חומות העיר העתיקה?
 • מה אתה מספר על הגולגותה?
 • לאיזה עדות שייכת הגולגותה?
 • מהם הממצאים מכתף הינום?
 • מה ההבדל בין קבורה בית ראשון לבית שני?
 • מה זה “קבלה”?
 • מה תסביר על המסלול החדש “פנאי בעמק”? (???)
 • מי גר בעין כרם עד 1948?
 • ספר על יגאל אלון, דרך אלון, תכנית אלון
 • ספר על הבדואים בנגב ומה הבעיה היום.
 • מה תסביר במנזר יוחנן בהרים?
 • מהם שני אתרי הטבילה לנוצרים בישראל?
 • מה הן חוות הבודדים בנגב?
 • מה תראה בתל באר שבע?