Contact Me
Home Img

נבחן 2016 עאלב

ע’אלב

 • מה אתה מספר על גבעת התחמושת?
 • מהו “בית הספר לשוטרים”?
 • מה תסביר לתיירים על הכותל?
 • מדוע החלק של הגברים גדול יותר משל הנשים?
 • מהי שיטת הממשל בכנסת?
 • מדוע צפת נקראת “עיר הקבלה”?
 • מה זה קבלה?
 • מהו החודש העברי הנוכחי?
 • מה תפקיד נשיא המדינה?
 • מי הם הדרוזים?
 • מה ההבדל בן הדרוזים בגליל לאלו ברמת הגולן?
 • מה זה שער מנדלבאום?
 • אלו שבטים היו בגליל בתקופת התנ”ך? (נפתלי, אשר, זבולון, יששכר)
 • ספר על ארוע תנכי בגליל
 • מה חשיבות כיפת הסלע לשלושת הדתות?
 • מה תסביר לתיירים על הבעיתיות בהר הבית?
 • נושאי הדרכה לאורך כביש 90 בן ירושלים לכינרת
 • מה תסביר על אזורי ABC?
 • על סמך מה זה נקבע?
 • להיכן תיקח קבוצה נוצרית בסובב כנרת?
 • מה תראה במגדלא?