Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2017 איתי

תאר את הכניסות השונות להר הבית בימי הבית השני

מה הייחודיות של הכניסות לשערי חולדה

תאר בניה של ברלוצי בירושלים

האם אתה יכול להדריך במנהרת הכותל?

כנסיית הקבר – קח אותנו לסיור בכנסיית הקבר – מה הם עיקרי הדברים שתראה?

מי שולט בכל חלק בכנסיית הקבר

מה תראה לקבוצה במוזיאון ישראל?

לאן תיקח קבוצה פרוטסטאנטית בירושלים?

לטרון – כיצד המקום מתחבר לראשיתה של מדינת ישראל?

על מה תדריך כשתהיה בלוד? ספר על לוד כיום?

לאן תיקח קבוצה שמתעניינת במקומות הקשורים לחזית המדע הטכנולוגי ופיתוח המים בישראל?

על מה תספר בביקור במוזאון ראשון לציון?

תאפיין את השפלה כחבל ארץ גיאוגרפי? מה מאפיין את הקירטון בשפלה?

מה חשיבותו הנוצרית של הר תבור?

לאן תיקח תייר שרוצה לראות נשרים? למה דווקא שם?

תאר סיור במסגד – מה נראה שם? מה תראה לתייר?

תאר את לוח החגים בלוח השנה המוסלמי