Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2017 שיי

האם יש שרידים של חורבן במגדל הישראלי?

מדוע לא המשיכו לחפור בחומה הרחבה

לאן לא תיקח את משפחת כהן בירושלים

מנה את שערי העיר ירושלים

באיזה יום קרה נס ריפוי הפיסח

אלו מקומות מציינים את מריה מגדלנה

אלו מקומות מציינים את ורוניקה

אלו אתרים ממלוכים אתה מכיר בירושלים

מי הם הממלוכים? מה מאפייני הבניה הממלוכית

מה אתה רואה בדרך בכביש מירושלים לאילת

תל באר שבע – מדוע הוא הוכרז כאתר מורשת עולם

איזה עוד אתרים הוכרזו כאתרי מורשת עולם

לאן תיקח קבוצה מוסלמית לביקור בארץ?

לאן תיקח קבוצה לביקור בצפת?

לאן תיקח קבוצה פרוטסטאנטית.

במה אתמקד בהדרכה בקבוצה של קתולים

מה קרה במאורעות תרפ”ט

אתר בארץ מהעליה השלישית?

איפה תדבר על עירות פיתוח? ממתי הן נוצרו

לאן תיקח קבוצה לראות את השיגי מדינת ישראל?