Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2017 שי

תאר קווים לדמותו של הורדוס

ציין אתרים שונים בארץ שקשורים להורדוס

מה קורה באזור של הורדיון לאחר מותו של הורדוס?

מהם הנושאים עליהם תדריך בתצפית מברכות שלמה

למה קוראים לברכות ברכות שלמה

ציין אתרים שקשורים לימי הבית הראשון בירושלים, מה מיוחד בקברי בית ראשון של כתם הינום

איזה אתר משקף את החיים בירושלים בעת החדשה – יהודים ושאינם יהודי

תציע לי סיור בעיר העתיקה בעקבות הצלבנים משלב הכיבוש הצלבני ועד לסופו

מה תפקידו של מחסום בזק בכביש הבקעה

תאר את התהליך המדיני מבחינה היסטורית ואת חלוקת השטחים ביהודה ושומרון

כיצד תתאר לתייר את המציאות בסוריה מזווית מבט ישראלית?

הסבר את המושגים הבאים: טרנספיגורציה, נילומטר, דקופוליס, מנזה כריסטי.

ציין שני מקומות בגליל שמתארים קבוצות של מיעוטים.

איפה אפשר לעשות סיור בנמל פעיל? ובנמל עתיק?

כמה נמלים יש בקסריה?

מהי הויה מאריס?

תציע מקום לביקור בסוגיית שמירת טבע