Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

ציור המשחזר מראה בית המקדש של שלמה

איור חשוב להסבר התפתחות ירושלים, ובמיוחד מנקודת התצפית בפסגת הר הזיתים.