Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

ציור המשחזר מראה ירושלים בימי בית שני מהר הזיתים

איור חשוב להסבר התפתחות ירושלים, ובמיוחד מנקודת התצפית בפסגת הר הזיתים.

ניתן לקניה בחנות המזכרות של “מכון המקדש” ברובע היהודי.