Contact Me
Home Img

2017 מבחן חורף חלק ב

כסלו תשע”ח
נובמבר 2017

מבחן רישוי למורי דרך
חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות
עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

קבוצת מטיילים ישראלים מעוניינת בסיור מעמיק בנושא ההתיישבות היהודית החדשה (מהמאה ה-19 ועד ימינו) לקראת חגיגות ה-70 למדינת ישראל. הסיור יתחיל בתל אביב ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בראש פינה ביום ג’ בשעה 19:00.
הערות:
1. על הסיור לכלול: חצי יום בתל אביב, חצי יום בעמק יזרעאל ויום בגליל.
2. יש לכלול לפחות שני אתרים הקשורים לתקופה של לפני הקמת המדינה ושני אתרים הקשורים לתקופה של אחרי קום המדינה.
3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא, אך לא בתל אביב.

.

קבוצה מספר 2:

סיור לקבוצת סטודנטים מחו”ל בעקבות חייו, מותו ותחייתו של ישוע הנוצרי. הסיור יתחיל בנצרת ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בירושלים ביום ג’ בשעה 19:00.
הערות:
1. על הסיור לכלול: חצי יום בנצרת, חצי יום בבקעת כנרות ויום הכולל את אזור בקעת הירדן וירושלים.
2. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא, לא בכנסיית הבשורה, לא באזור הכנרת ולא בכנסיית הקבר.

.

קבוצה מספר 3:

תיירים מאנגליה מתעניינים בארץ ישראל תחת השלטון הבריטי . הסיור יצא מראש הנקרה ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים בתל אביב ביום ג’ בשעה 19:00.
הערות:
1. היום הראשון יהיה במערב הגליל, מישור החוף הצפוני עד חיפה וכולל את חיפה.
2. ביום השני יש לכלול לפחות חצי יום בתל אביב.
3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא ממסלול היום הראשון בלבד!

בהצלחה!