Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

2018 מבחן חורף, חלק ב

כסלו תשע”ט
נובמבר 2018
מבחן רישוי למורי דרך
חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות
משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות
עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.
קבוצה מספר 1:
קבוצת מטיילים ישראליים מעוניינת בסיור בנושא האיסלאם בארץ ישראל. הסיור יתקיים בימים
ב’ ו-ג’ בין השעות 00:08 בבוקר עד 00:19 בערב בכל יום.
הערות:
1 .על הסיור לכלול מגוון אתרים ונושאים משלוש תקופות לכל הפחות.
2 .יש לכלול בסיור חצי יום בירושלים )לא פחות ולא יותר(.
3 .אזורי הסיור נתונים לבחירתך.
4 .על נקודת ההרחבה להיות קשורה לנושא הסיור.
קבוצה מספר 2:
קבוצת תיירים מעוניינת בסיור בנושא ימי הבית הראשון בארץ ישראל. הסיור יתקיים בימים ב’ ו-
ג’ בין השעות 00:08 בבוקר עד 00:19 בערב בכל יום.
הערות:
1 .יש לכלול בסיור לפחות שלושה אזורים גיאוגרפיים שונים.
2 .אין לכלול בסיור את השטח המוניציפאלי של ירושלים.
3 .נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא הסיור.
קבוצה מספר 3:
קבוצת סטודנטים מאירופה מעוניינת בסיור להכרת ירושלים ותל אביב יפו. הסיור יתקיים בימים
ב’ ו-ג’ בין השעות 00:08 בבוקר עד 00:19 בערב בכל יום.
הערות:
1 .בכל עיר יש לכלול מגוון אתרים, ביניהם: אתר היסטורי שאינו דתי, אתר דתי, אתר בילוי
ומוזיאון.
2 .נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לתקופת המנדט בירושלים או בתל אביב יפו.
בהצלחה!