Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

2018 מבחן קיץ חלק ב

סיון תשע”ח
יוני 2018
מבחן רישוי למורי דרך
חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות
משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות
עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:
קבוצת מטיילים ישראליים מעוניינת בסיור בנושא המים מן העת העתיקה ועד ימינו. הסיור יתקיים בימים ב’ ו-ג’ בין השעות 00:08 בבוקר עד 00:19 בערב בכל יום.
הערות:
1. על הסיור לכלול לפחות ארבעה אתרים מהתקופות הקדומות – עד סוף המאה ה-19 ושלושה אתרים מראשית המאה ה-20 עד ימינו.
2. אין לכלול בסיור את השטח המוניציפלי של ירושלים.
3. אזורי הסיור נתונים לבחירתך.
4. על נקודת ההרחבה להיות קשורה לנושא הסיור.

.

קבוצה מספר 2:
קבוצת תיירים יהודים מארצות הברית מעוניינת בסיור בדגש יהודי להכרת ארבע ערי הקודש (צפת, טבריה, ירושלים, חברון). הסיור יתקיים בימים ב’ ו-ג’ בין השעות 00:08 בבוקר עד 00:19 בערב בכל יום.
הערות:
1. לכל אחת מארבע הערים יוקדש חצי יום – לא פחות ולא יותר.
2. יש להתמקד בהיבטים היהודיים בכל עיר.
3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא ובאתר יהודי שנבנה במאה ה-16 או מאוחר יותר.

.
קבוצה מספר 3:
קבוצת סטודנטים מאירופה מעוניינת בסיור בנושא חדירת המעצמות האירופאיות וגורמים נוצריים נוספים לארץ ישראל בעת החדשה. הסיור יתקיים בימים ב’ ו-ג’ בין השעות 00:08 בבוקר עד 00:19 בערב בכל יום.
הערות:
1. הסיור יתקיים בתל אביב יפו ובירושלים, לפחות חצי יום בכל עיר.
2. יש לכלול אתרים הקשורים לנושא לאורך הדרך.
3. נקודת ההרחבה תהיה קשורה לנושא ובשטח המוניציפלי של תל אביב יפו.

.

בהצלחה!