Contact Me
Home Img

2019 מבחן קיץ חלק ב

סיון תשע”ט יוני 2019

מבחן רישוי למורי דרך חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שלוש שעות עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

קבוצת מטיילים ישראליים מעוניינת בסיור להכרת התקופה הרומית-ביזנטית (70-638 לספירה. הסיור יתקיים בימים ב’ ו-ג’ בין השעות 08:00 בבוקר עד 19:00 בערב בכל יום.

הערות:

 1. על הסיור לכלול מגוון אתרים ונושאים משלושה איזורים גיאוגרפיים שונים.
 2. יש לכלול לפחות שלושה אתרים מהתקופה הרומית ולפחות שלושה אתרים מהתקופה הביזנטית.
 3. יש לכלול בסיור חצי יום בירושלים (לא פחות ולא יותר.
 4. על נקודת ההרחבה להיות קשורה לנושא הסיור ולא בירושלים.

.

קבוצה מספר 2:

קבוצת תיירים מארה”ב, גילאי 20-40 מעוניינת בסיור להכרת המדבר בארץ ישראל. הסיור יתקיים בימים ב’ ו-ג’ בין השעות 08:00 בבוקר עד 19:00 בערב בכל יום.

הערות:

 1. יש להתייחס להיבטים גיאולוגיים, גיאומורפולוגים ואקלימיים, לטבע, להיסטוריה, לדתות ולאדם במדבר.
 2. יש לכלול במהלך היומיים מסלול הליכה של חצי יום (לא פחות ולא יותר) בדגש טבע
 3. ניתן לסייר במדבר יהודה או הנגב או בשניהם.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות באתר הקשור לאחד או יותר מן ההיבטים שהוזכרו.

.

קבוצה מספר 3:

קבוצת סטודנטים מאירופה מעוניינת בסיור להכרת מישור החוף בארץ ישראל. הסיור יתקיים בימים ב’ ו-ג’ בין השעות 08:00 בבוקר עד 19:00 בערב בכל יום.

הערות:

 1. איזור הסיור ממערב לכביש 4 ,מראש הנקרה (כולל) עד לרצועת עזה.
 2. יש לכלול במסלול לפחות אתר אחד הקשור ביהדות, אתר אחד הקשור בנצרות ואתר אחד הקשור באיסלאם.
 3. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לאתר נוצרי.

בהצלחה!