Contact Me
Home Img

סיורים לקהל הרחב

אני מקיים מבחר סיורים לקהל הרחב, דרך חברות ומוסדות שונים.

להל”ן רשימה עדכנית של סיורים שכאלו.

ההרשמה אליהם אפשרית אך ורק דרך הגוף המארגן. לא דרכי!.

– [כרגע אין סיורים מתוכננים לקהל הרחב] –