Contact Me
Home Img

2010 מבחן חורף חלק ב

                                                                                                   כסלו תשע”א

                                                                                                                                    נובמבר 2010

                                                                                                                                    2010-15-518

מבחן רישוי למורי דרך

חלק ב’ – סה”כ 70 נקודות

משך חלק זה של הבחינה: שעתיים וחצי

חומר עזר המותר לשימוש:

 • מפת תיור וטיול של ארץ ישראל (גליון צפוני וגליון דרומי) 1:250,000 בלבד! (לא ניתן להשתמש במפה הכוללת מידע נוסף).

עליך לבחור אחת משלוש הקבוצות הבאות ולתכנן עבורה טיול.

קבוצה מספר 1:

קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת באר שבע בחוג ללימודי המזרח התיכון מעוניינת בהכרת נושאי האיסלאם לרבות קבוצות שפרשו מן האיסלאם.

הסיור יתקיים בצפון הארץ, באיזורים המסומנים במפה. הסיור יתחיל בעכו ביום ב’, בשעה 08:00 ויסתיים בטבריה ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. אין לחרוג מגבולות האיזורים שהוגדרו במפה.
 2. ניתן לעסוק בהיבט הדתי, הארכיאולוגי, ההיסטורי והאתני.
 3. חובה לכלול את האיזורים והנושאים הבאים: עכו, טבריה, דרוזים צ’רקסים. לכל נושא יוקדשו שעתיים עד שלוש שעות בלבד.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה לנושא.

 

קבוצה מספר 2:

נוצרים פרוטסטנטים מגיעים באוניה לנמל אשדוד לסיור באתרים ארכיאולוגיים ודתיים בשפלת יהודה, בהרי ירושלים ובירושלים, בהתאם לשטח שסומן במפה.

הסיור יתחיל ביום ב’, בשעה 08:00 באשדוד ויסתיים ביום ג’ בשעה 19:00 בירושלים.

הערות:

 1. אין לחרוג מגבולות האיזורים שהוגדרו במפה.
 2. יש לכלול את כל האיזורים שצויינו על פי החלוקה הבאה: היום הראשון בשפלת יהודה ובהרי ירושלים והיום השני בירושלים.
 3. ניתן ללון בירושלים או מחוצה לה.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות באתר היסטורי ארכיאולוגי שאינו במתחם דתי פעיל בשטח שסומן במפה.

 

קבוצה מספר 3:

קבוצת מטיילים ישראלים יוצאת לסיור להכרת דרום הארץ. הסיור יצא מדימונה, ביום ב’ בשעה 08:00 ויסתיים במלון באילת ביום ג’ בשעה 19:00.

הערות:

 1. אין לחרוג מגבולות האיזורים שהוגדרו במפה.
 2. יש לחלק את תוכנית הסיור כדלהלן: היום הראשון בין דימונה ליוטבתה. היום השני מיוטבתה דרומה.
 3. באילת יש לכלול סיור של שעתיים עד שלוש שעות בלבד.
 4. נקודת ההרחבה חייבת להיות קשורה להתיישבות היהודית בעת החדשה.

                                                                                                          בהצלחה!