Contact Me
Home Img

נבחן 2017 מיכי ב

העפלה שלא דרך הים, הייתה? מאיפה באו ולאן הלכו?

מהו ההבדל בהליכה בצדו המערבי של הכרמל לצידו המזרחי של הכרמל?

האם מפעל ההעפלה הצליח?

מהם מחצבות קדומים?

איך כפר ויתקין קשור להעפלה?

הצע סיור בעקבות תרבות יהודית בגליל

מהי המשנה?

על מה תספר בתל דן – בדגש ארכאולוגי

מי כתב את כתובת בית דוד בתל דן? מי כתב אותה? באיזה כתב?

תאר נקודות בזמן שדרכן עוצב גבול הצפון בעת החדשה

תאר סיפורים תנ”כים בתל בית שאן

מהם מאפיינים של העיר הרומית שנמצאה בבית שאן

כביש 90 – כיצד תסביר את המציאות בכביש 90 לתייר – מחסום, לוחיות פלשתיניות.

תציע חצי יום כיף למשפחות בירושלים

איפה בירושלים אפשר לדבר על משה מונטיפיורי?

איפה תדבר על גנרל אלנבי?

איפה תדבר על ורוניקה?

איפה תדבר על מליסנדה? איפה היא קבורה?

מה הסיפור של פטר גליקנטו? מה תספר שם?

תאר תילים בשפלה וסיפור מרכזי תנ”כי בכל אחד מהם?

מהם ימי בין המצרים?